Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring van                        Stichting EventMedemblik

Op al onze (groeps)activiteiten en excursies zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte
en overeenkomst tussen Stichting EventMedemblik en de partijen waarop
Stichting EventMedemblik  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten met Stichting EventMedemblik, voor de uitvoering waarvan
door Stichting EventMedemblik derden dienen te worden betrokken. Deze
algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Stichting EventMedemblik en het bestuur.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien Stichting EventMedemblik  en de
klant mondeling, telefonisch of per e-mail de bevestiging doorgenomen
hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke een overeenkomst
zijn aangegaan. Daarna wordt de opdrachtbevestiging door Stichting EventMedemblik
naar de klant gestuurd. Vervolgens dient de klant akkoord te gaan met de
gestuurde bevestiging.

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen en Prijzen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Stichting EventMedemblik zijn herroepelijk,
ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, zelfs nadat de
opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een vrijblijvend
aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te
geschieden.
3.2 Stichting EventMedemblik  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stichting EventMedemblik  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stichting EventMedemblik anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Stichting EventMedemblik niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
3.6 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst
aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
overeenkomst voortvloeien. De (andere) klant(en) is (zijn) voor zijn (hun)
eigen deel aansprakelijk.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of 7
dagen voor aanvang van de activiteit/arrangement, op een door Stichting EventMedemblik aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Stichting EventMedemblik  aangegeven. Stichting EventMedemblik
is gerechtigd om periodiek te factureren.
4.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van
een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
4.3 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door
hem aan Stichting EventMedemblik  verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van
een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden
op te schorten.
4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien
Stichting EventMedemblik  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

Artikel 5: Annulering

5.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt door de klant, dan
wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening
gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het
programma zou moeten aanvangen, wordt 10% van het factuurbedrag met
een minimum van € 50,00 in rekening gebracht;
b. bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 20% van
het gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;
c. bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 40% van het
gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;
d. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van
het gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;
e. bij annulering meer dan vijf dagen voor bedoeld tijdstip 85% van het
gereserveerde bedrag;
f. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum dient de klant
100% van het gereserveerde bedrag te betalen.
5.2 Annuleringen door de klant dienen schriftelijk en gedateerd te
gebeuren.
5.3 Vermindering of vermeerdering van het aantal deelnemers binnen
een marge van 10% kan tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit/
arrangement uiterlijk worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende
groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan
10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een
vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk
of per e-mail doorgegeven te worden.

Artikel 6: Algemeen voorbehoud

6.1 Stichting EventMedemblik  behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te
brengen in de activiteit of het arrangement indien hiertoe gegronde
redenen bestaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Door Stichting EventMedemblik  wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove
schuld van (de medewerkers van) Stichting EventMedemblik  te wijten is, geen
aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel,
ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s)
tijdens of ten gevolge van de activiteit of het arrangement.
7.2 Stichting EventMedemblik  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Stichting EventMedemblik  is uitgegaan van door of namens
de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Stichting EventMedemblik
aansprakelijk voor de schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt
door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.

Stichting EventMedemblik staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75344122. Het vestigingsadres is Oosterhaven 10, 1671 AA Medemblik.

Het bezoek en postadres van EventMedemblik is:

EventMedemblik

Ged. Achterom 8

1671 AG  Medemblik

 

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 juli 2020.

Stichting EventMedemblik is graag eerlijk over wat we met jouw persoonsgegevens doen. Hier lees je in duidelijke bewoordingen welke gegevens we van je gebruiken en waarom we dit doen. Heb je nog vragen, kun je ons telefonische bereiken op: 0227 608240.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Eind mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming, in werking. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt hiermee te vervallen. De GDPR gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.’ In essentie moet de wet ervoor zorgen dat bedrijven de privacy rechten van de individuele consument respecteren. De GDPR is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonlijke gegevens van inwoners van de EU verzamelen, verwerken en gebruiken.

Privacy van persoonsgegevens

Wij respecteren jouw privacy en verwerken de door jouw verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze ons hebt gegeven.  Dit geheel in overeenstemming met de GDPR. Wanneer je op onze website www.eventmedemblik.nl boekt, vragen wij je om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Wij verwerken je persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd. We houden ons aan de hieromtrent geldende wetgeving.

Veiligheid

Bij Stichting EventMedemblik is kun je veilig een excursie of groepsuitje boeken of informatie aanvragen. Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, met name om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Data wordt versleuteld verzonden en is op die manier niet meer te traceren. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan ‘https://’ voor de URL in plaats van ‘http://’. Daarnaast staat er een ‘slotje’ in de browser.

Veiligheidscriteria

  1. Op de pagina waar je je persoonsgegevens invult, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
  3. Wij nemen veiligheid serieus en doen er alles aan om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan, zoals aanvallen, tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze website regelmatig toetsen.

Je boeking verwerken

Wij gebruiken je gegevens om je boeking of informatie-aanvraag goed te kunnen verwerken. Voor je boeking vragen we om je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. In geval van het boeken van een excursie, wordt er ook gevraagd naar de mate van mobiliteit van de deelnemers. Hiermee kunnen we je bestelling verwerken en je op de hoogte houden.

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven voor andere doeleinden en aan andere organisaties.

Jouw account/ E-mail naar aanleiding van je bestelling

In je account op eventmedemblik.nl slaan we onder andere de volgende informatie op: je voor en achternaam, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Ook bewaren we gegevens over je je boekingen zodat je deze kunt terugvinden. Zodra een excursie of groepsuitje heeft plaatsgevonden, kun je je beroepen op  je ‘recht op vergetelheid’. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Je e-mail- adres wordt niet gebruikt om te communiceren over zaken die niet te maken hebben met je bestelling (m.a.w. de gesloten koopovereenkomst).

Contact

Je kunt ons bereiken per e-mail op info@eventmedemblik.nl of via social media zoals Facebook. Om je goed te kunnen helpen, bewaren we je e-mails.

Winacties

Als je meedoet aan een winactie of prijsvraag, vragen wij om je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze acties.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je te allen tijde richten aan info@eventmedemblik.nl.

of per post aan:

Stichting EventMedemblik

Ged. Achterom 8
1671 AG Medemblik
KvK : 75344122

 

WhatsApp Stuur ons een Whatsapp